Orientering fra formanden, foråret 2017

Den 25. marts 2017

Orientering fra formanden

·         Tilbageblik på hovedgeneralforsamlingen den 24. januar 2017
·         Status i sagen om NSK’s fremtidige vilkår på Ydernæs
·         Parkeringsvilkår i Karrebæksminde
·         50 ledige bådpladser i NSK
·         Frihavnsaftale med vores venskabsklubber
·         Standersætning
·         Sommerfest
·         Klubtur til Heiligenhafen i Kr. himmelfartsferien
·         De aktuelle udvalg

Denne orientering indeholder en generel orientering om aktuelle forhold og aktiviteter. Derudover henvises der til hjemmesiden, hvor der er adgang til alle referater fra de forskellige bestyrelsesmøder. Referaterne giver mulighed for at følge med i de forskellige sager og beslutninger.

Tilbageblik på hovedgeneralforsamlingen den 24. januar 2017
Referatet fra hovedgeneralforsamlingen er fortsat tilgængelig på hjemmesiden, hvoraf det bl.a. fremgår, hvordan det gik med de forskellige forslag.
For første gang i nyere tid blev der anvendt en dirigent fra egne rækker i modsætning til tidligere, hvor det har været vurderet nødvendigt, at tilkøbe en professionel dirigent til håndtering af diverse uoverensstemmelser. Det er hovedbestyrelsens opfattelse at Hans Fossing på meget kompetent vis formåede at lede hovedgeneralforsamlingen til alles tilfredshed. Der skal lyde en stor tak til alle for den konstruktive deltagelse, en særlig tak til Hans Fossing som dirigent og til Tove Bjørklund som referent.

Som et nyt tiltag blev prisen som ”Årets klubkammerat 2016” uddelt. Prisen blev givet til Kim Svarre. Se omtalen og de fremtidige vilkår under menupunktet ”Årets klubkammerat”.

Status i sagen om NSK’s fremtidige vilkår på Ydernæs
Afgørelsen er netop kommet fra Statsforvaltningen om Næstved Sejlklubs indsigelse mod manglende udbudsrunde i forbindelse med mageskiftet mellem Næstved Kommune og Næstved Havn af jorden på Ydernæs.

Statsforvaltningen giver Næstved Kommune og Næstved Havn medhold i mageskiftet. Det betyder, at det fremover er Næstved Havn som ejer jorden på Ydernæs og det er Næstved Havn som er udlejer overfor Næstved Sejlklub. Næstved Sejlklub er i forhandlinger med Næstved Havn om, at kunne købe den jord som vi pt. lejer og jorden til den udvidelse af beddingspladsen som vi har fået option på. Alternativt ønsker vi at forlænge det eksisterende lejemål. Vi afventer at sagen først behandles på Næstved Havns bestyrelsesmøde.
Bilag_til_brev_fra_Statsforvaltningen.pdf

 Parkeringsvilkår i Karrebæksminde
Som det er fremgået af dagspressen er Næstved Havn ved at etablere nogle parkeringsregler i Karrebæksminde.  Undertegnede samt de to formænd fra hhv. Inderhavnen og Yderhavnen er i forhandlinger med Næstved Havn om at imødegå eventuelle uhensigtsmæssigheder vedr. parkering for sejlklubbens medlemmer i de to havne i Karrebæksminde. Der vil blive orienteret om resultatet af disse forhandlinger så snart det foreligger.

50 ledige bådpladser i NSK
Den aktuelle status er, at der er 50 ledige bådpladser i alt i NSK. Antallet af ledige plader er det højeste i klubbens historie. Det afspejler en national (og måske global) tendens, hvor der mangler et par generationer til at fortsætte en kontinuerlig udskiftning og bevarelse af pladserne fra dem som afmønstrer fra sejlsporten.

Det forholdsvise store antal ledige pladser skaber en naturlig bekymring i hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen har problemstillingen på sin dagsorden og sætter ind med annoncering og aftaler om løbende at indrette og tilpasse havnene så vi eksempelvis ikke må se os nødsagen til at afvise både med for stor bredde i forhold til de eksisterende bådpladser.

Det skal understreges at klubben og de enkelte afdelinger generelt har en god økonomi og vi godt kan håndtere den aktuelle situation. Men vi vil gerne vende den uheldige udvikling og opfordre derfor alle klubbens medlemmer til at yde en særlig indsats i forhold til, at være gode ambassadører for klubben, når I møder potentielle nye medlemmer.

Frihavnsaftale med vores venskabsklubber
Næstved sejlklub har igen i år fornyet frihavnsaftalen med:

·         Skælskør Amatørsejlklub
·         Motorbådsklubben Guldborgsund som har havnepladser i henholdsvis Guldborgsund og i Nykøbing F. (Der gøres opmærksom på at frihavnsaftalen ikke gælder den indvendige bro ved kanalen til Nykøbing F. )
·         Sejlklubben Viking i Nykøbing F.

Aftalen omhandler gensidig friplads i max. to døgn i hinandens havne. Hovedbestyrelsen opfordrer alle til at gøre brug af frihavnsordningen.

Standersætning
Der er standersætning kl. 14.00 søndag den 9. april 2017 i Skipperstuen i Karrebæksminde. Mød op og vær med til at sætte standeren og på den måde markere sæsonstarten. Der bydes efterfølgende på kaffe/wienerbrød og hyggeligt samvær.

Sommerfest
Der er sommerfest den 25. august for alle klubbens medlemmer og ægtefælder/samlever. Der vil senere blive annonceret særskilt, men sæt allerede nu kryds i kalenderen til din/jeres deltagelse til festen der som vanligt afholdes i de hyggelige omgivelser i Kanalhavnen.

Klubtur til Heiligenhafen i Kr. himmelfartsferien
Der mindes om den traditionsrige klubtur til Heiligenhafen i Kr. himmelfartsferien. Konceptet er, at man uden tilmelding og fast program mødes i den gamle lystbådehavn i Heiligenhafen i Tyskland. Typisk anløber man i løbet af torsdagen (den 25/maj) i Heiligenhafen. Sædvanligvis er der efter en god tur over Østersøen - stemning for deltagelse i fællesspisning på en af de gode havnerestauranter.  Om fredagen plejer sejlerne at deltage i fælles grill ved klubhuset.

Kontakt undertegnede for eventuel koordinering af en fælles lyttekanal på VHF’en samt for følgeskab, hvis nogle kunne tænke sig dette.

De aktuelle udvalg
Klubbens aktivitetsudvalg er igen kommet i drift med Sven i spidsen. Vi glæder os meget til de kommende aktiviteter, der måtte blive meldt ud fra udvalget.
Kapsejladsudvalget er på plads med Flemming. Se andet sted Flemmings opfordring til at deltage i kapsejladserne, med og uden målerbrev. 

Alle ønskes en god sæson 2017.

Med sejlerhilsen

Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub
Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?