REGLEMENT FOR ORDENS OVERHOLDELSE

pdf ReglementForOrdensOverholdelse.pdf

 

REGLEMENT FOR ORDENS OVERHOLDELSe KANALHAVNEN SAMT ORDENSREGLEMENT FOR INDERHAVNENS BROLAV OG YDERHAVNENS BROLAV

 
Havnebestyrelsen = Brolavsbestyrelsen
Ordensbestemmelser og regler for sejlads.:
Disse regler gælder for brug af havneanlæg under NSK og har til formål at sikre medlemmerne så
ordentlige og rekreative forhold som muligt.
 
Havneopsynet = Pladsmanden eller dennes stedfortræder, Havnefogeden.
  1. 1.    Generelle bestemmelser:
 
Føreren af ethvert fartøj i havnen er pligtig til at gøre sig bekendt med indholdet af nærværende
reglement, der vederlagsfrit udleveres ved henvendelse til havneopsynet.
Overholdelse af orden indenfor havnens område påses af havneopsynet under overtilsyn af
havnebestyrelsen.
 
Inden for havnens område varetager politiet dog sine opgaver efter lovgivningens alm. regler.
Handel, udstilling og udlejning af både, grej eller udstyr i erhvervsøjemed er ikke tilladt. Opsætning
af reklamer kan, efter overenskomst med havnebestyrelsen, tillades.
 
Ingen fartøjer må henligge i havnen i tiden 15. november til 1. april.
 
Fiskerikontrollen har adgang til havnens område og kan benytte slæbesteder efter behov.
 
Havneopsynet skal i tjenestetiden være iført uniform eller uniformskasket, men er iøvrigt pligtig til
på forlangende at legitimere sig.
 
Alle fartøjer hjemmehørende i NSK skal være mærket med mastemærke, navn, stander og bevis
for betalt brolavskontingent.                                           
 
  1. 2.    Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m.
 
Ved udsejling fra Kanalhavnen, Ydernæs skal der tages specielt hensyn til trafikken på Kanalen til
Næstved. Særligt hensyn skal der tages til trafikken fra Næstved, da oversigten kun er ca 200 m.
Ved indsejling til Kanalhavnen Ydernæs, må der højest sejles med styrefart.
Ved sejlads på Kanalen til Næstved gælder reglerne for Næstved Havn m.v.
 
Ethvert fartøj der ligger for anker inden for havnens søområde, kan af havnepopsynet forlanges
fjernet, når det efter opsynets skøn ligger til hinder for fri og sikker besejling af havnen. Vægrer
fartøjet sig ved at flytte eller sker flytningen ikke inden en af havneopsynet fastsat tidsfrist, er dette
berettiget til at foretage flytningen for fartøjsejerens regning.
 
Fartøjer, der tillades opankret uden for havnens ydre værker, men inden for havnens søområde,
skal have et efter havneopsynets efter fartøjets størrelse passende mandskab ombord. Fartøjer,
der ligger til ankers, skal føre forskriftsmæssige signaler ( sort kugle eller ankerlanterne).
 
Opankring inden for havnens søområde uden i forvejen indhentet tilladelse fra havneopsynet må
kun ske i nødsituation.
 
Fartøjer, der ankrer uden bydende nødvendighed på en måde, der strider mod disse
bestemmelser, bærer selv det fulde ansvar for mulige følger heraf.
 
For sejlads inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede
særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande.
 
Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede
fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre.
Der skal manøvreres således at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget.
 
Fastliggende fartøjer må bortset fra nødvendig forhaling ved “lastning/losning”, reparation,
brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste ( tildelte ) pladser.
 
Pladstildelingen foretages af det, af havnebestyrelsen, udpegede havneopsyn. Ønske om
anvisning af anden plads evt. bytning henvises til havneopsynet / havnebestyrelsen.
 
Inden nyanskaffelse af båd eller andet ændret behov for brug af havneanlæg skal havneopsynet
konsulteres.
 
Når en plads efterlades ubenyttet i mere end 1 dag skal pladsen markeres ledig ( grønt skilt ) evt.
med oplysning om forventet hjemkomst. Hvis et medlem ikke benytter sin plads i længere tid (
mere end 2 uger ) bør havneopsynet underrettes.
 
Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havneopsynet og de henvises til at benytte
de anviste pladser.
 
Der må ikke forhales til anden plads uden havneopsynets tilladelse.
Efterkommes et givet påbud ikke, kan havneopsynet lade fartøjet flytte for ejers regning og risiko.
Hermed forbundne udgifter til tovværk, mandskab og lign. bæres af fartøjsejeren, ligesom evt.
skader på fartøjet ikke kan forlanges erstattet.
 
El fra standere på broer må ikke anvendes til opvarmning af både.
Fartøjer der henligger i havnen må kun anvendes som bopæl eller tilsvarende længerevarende
ophold når dette sker efter aftale med havnebestyrelsen.
 
Alle fartøjer, der benytter havnen, er pligtig at anvende fortøjninger, der er afpasset efter fartøjets
størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads. Båden skal være
forsynet med mindst 2 fendere af passende størrelse og kvalitet på hver side.
 
Pladsejeren er pligtig til at opsætte indhalerline på pladsens SB side, set fra søen.
 
Fartøjer må ikke fastholdes med anker eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i
havnen uden havneopsynets tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både.
Bliver det nødvendigt af pladshensyn, at flere fartøjer ligger ved siden af hinanden, skal de der
ligger nærmest bolværket, finde sig i, at mandskabet fra de udenfor liggende fartøjer har fri og
uhindret gang over fordækket.
 
Slæbejoller og lign. må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre
fartøjer.
 
Et fartøj må ikke oplægges i havnen uden havneopsynets tilladelse.
Et fartøj med fast plads i en af N.S.K.´s havne har ret til vederlagsfrit at henligge i én af de øvrige
havne natten over med mandskab ombord, dog max 3 på hinanden følgende døgn.
Uden mandskab kun efter aftale med havneopsynet.
 
Alle ubemandede fartøjer uden fast havneplads, som uden aftale med havnebestyrelsen er
anbragt i havnen, på eller ved havnens arealer vil blive betragtet som bjærgede fartøjer.
Alle bjærgede fartøjer kan om nødvendigt på havnebestyrelsens foranstaltning blive fastlåst
og/eller fjernet til opbevaring for ejerens regning og på dennes risiko.
 
Bjærgede fartøjer, der på denne måde er sikret eller fjernet, vil senest 14 dage efter
sikringen/fjernelsen blive overgivet til Næstved Politi.
 
Før udlevering eller afhændelse af et bjærget fartøj skal havnebestyrelsen søge sagens
omkostninger, evt. skyldige havnepenge og et administrationsbeløb, der fastsættes af
havnebestyrelsen, dækket enten af fartøjet eller dets ejer.
 
Strander eller synker et fartøj i det til havnen hørende søområde og fjerner fartøjsejeren det ikke
inden en af havneopsynet fastsat rimelig tidsfrist, anses fartøjet ligeledes som et bjærget fartøj,
som ved havnebestyrelsens foranstaltning kan fjernes som anført ovenfor. Havnebestyrelsen er
berettiget til at få udgifterne dækket af fartøjet eller dets ejer.
 
Et fartøj som, trods påtale, ikke holdes i en sådan orden og stand, som man i almindelighed kan
forlange af et lystfartøj, kan af havnebestyrelsen bortvises fra havnen.
 
Vrag må ikke indbringes i havnen uden havneopsynets udtrykkelige tilladelse.
 
  1. 3.    Optagning, reparation, brændstof m.m.
 
Søsætning/ optagning må kun foretages ved de af havnebestyrelsen anviste bolværker, ramper ol.
og sker ved ejers egen regning og risiko.
 
Umiddelbart efter søsætning / optagning er fartøjsejeren pligtig at rydde kajen for bukke, vogne,
støtter, maling og andet grej.
 
Efter endt brug af klubbens mastekran og andet grej, skal dette anbringes på plads og i orden.
Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale
med havneopsynet.
 
Fartøjer, bådvogne m.m. der henstår på havnens areal uden tilladelse eller ud over en tilladt
tidsfrist, er havneopsynet berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.
Opbevaring af depoter med motorbrændstoffer og smøreolier på havnens område må kun finde
sted med brandmyndighedernes tilladelse.
 
Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse, som kan
medføre brand ombord eller på kaj.
 
Ingen fartøjer må henligge ved servicepladser ( Diesel - Mastekran - Slæbesteder) undtagen i
forbindelse med service.
 
3.1  Forskellige ordensbestemmelser:
 
Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således at det ikke klaprer unødigt mod
masten.
Henkastning af affald af enhver art i havnebassinet eller i havnens område er strengt forbudt. Der
henvises til benyttelse af de på havnearealet opstillede affaldsbeholdere. Større affaldsmængder
bortskaffes af ejeren.
 
Spildolie og lignende må ikke anbringes i alm. affaldsbeholdere men skal fjernes fra havnens
område eller anbringes i særligt opstillede beholdere for spildolie. Gamle batterier bortskaffes af
ejeren.
 
Udpumpning af marinetoiletter eller olieholdigt vand i havnen er forbudt.
Badning i havnen er strengt forbudt.
 
Teltslagning, opstilling af campingvogne m.m. på havnens område må kun ske efter forudgående
tilladelse fra havneopsynet.
 
Parkering af campingvogne og bådtrailere må kun ske på de dertil særligt indrettede
parkeringspladser.
 
Overalt på klubbens område skal hundeejere sørge for at deres hunde ikke er til gene for andre.
Al cykling på broerne er forbudt.
 
  1. 4.    Brug af vinterplads m.m.:
 
Vinterplads kan kun anvises mod forudbetaling af et depositum, hvis størrelse fastsættes af
havnebestyrelsen.
 
Vinterstativer og opklodsninger på vinterplads skal være tilstrækkelig til at sikre, at bådene står
solidt under alle vejrforhold.
 
Stiger på vinterpladsen skal være sikret således, de ikke kan anvendes af uvedkommende.
Stativer og opklodsningsgrej skal være forsynet med navn og skal fjernes inden 8 dage efter
søsætning. Grejet skal anbringes på en af klubben anvist plads. Grej som herefter henstår, vil
blive fjernet for ejerens regning, ved evt. modregning i depositum.
 
Master og rundholter skal, ved oplagring i masteskur/stativ, afrigges og forsynes med ejers navn.
NSK-medlemmer med fast havneplads i brolavet har fortrinsret til vinterpladserne på land.
 
  1. 5.    Havneopsyn, skadeserstatning og straffebestemmelser.:
 
Enhver, der opholder sig på havnens område, er pligtig at rette sig efter havneopsynets
anvisninger, herunder også efter anmodning at fjerne sig fra havnens område.
 
Mener nogen sig forurettet af havneopsynet, kan sagen indbringes for havnebestyrelsen, men et af
havneopsynet givet påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.
 
Hvis en fartøjsejer ikke efterkommer de i reglementet indeholdte bestemmelser eller de af
havneopsynet givne pålæg så hurtigt, som det af dette skønnes nødvendigt, er havneopsynet
berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser der derved
måtte blive påført fartøjet med udstyr, kan fartøjsejeren ikke forlange erstatning. Fartøjsejeren er
pligtig at afholde de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført.
 
Fartøjsejeren er ansvarlig og erstatningspligtig for den skade, som han, hans mandskab eller fartøj
måtte anrette på havneværkerne, havnens ejendele eller andre fartøjer.
 
Opståede skader på havneværker og fartøjer eller andre ulykker, som udsætter personer eller
ejendom for fare, skal straks meddeles til havneopsynet.
 
Overtrædelse af de i dette reglement givne forskrifter kan straffes med bøde. Sager angående
overtrædelse af reglementet behandles som politisager. Havnebestyrelsen er beføjet til at foreslå
den, der overtræder reglementet, at afgøre sagen ved erlæggelse af en af havnebestyrelsen
fastsat bøde.
 
I mangel af sådan mindelig ordning eller, såfremt bøden ikke er betalt inden den fastsatte tidsfrist,
overgår sagen til behandling ved politi og domstole.
 
Alle bøder som hidrører fra overtrædelse af dette reglement tilfalder havnen.
 
  1. 6.    Ikrafttræden m.v.:
 
Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 14 i Lov nr. 316 af 16. maj 1990 om trafikhavne
m.v., er godkendt af Kystinspektoratet ved brev af 19. marts 1998, i overensstemmelse med § 3 i
Bekg. nr. 352 af 6. maj 1994 om Kystinspektoratets beføjelser, til ikrafttræden den 1. april 1998.
Dette reglement erstatter ordensregler for Kanalhavnen, Ydernæs af 24 november 1997.
 
Ovenstående ordensregler for brolav under Næstved Sejlklub, der erstatter alle tidligere, er
godkendt af hovedbestyrelsen d. 23. marts 1998.

Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?