Spørgsmål til - og svar fra Byrådet

I fortsættelse af tidligere orientering - har byrådet nu svaret på de to spørgsmål som jeg på vegne af NSK stillede på byrådsmødet den 22. november 2016.
Som det fremgår af svaret fastholder byrådet, at gennemføre mageskiftet så den lejeaftale NSK har på Ydernæs - overgår til Næstved Havn. Sagens endelige udfald afventer en afgørelse fra Statsforvaltningen om, hvorvidt mageskiftet kan finde sted uden at jorden har været sat til salg i offentligt udbud. 

Hovedbestyrelsen ser nu fremad og vil selvfølgelig indgå positivt i et fortsat samarbejdet med hhv. Næstved Havn og Næstved Kommune.

Med sejlerhilsen
Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub

Link til videooptagelse af byrådsmødet den 22. november 2016 http://www.naestved-video.dk/#!/video/E14EF5CB Sekvens med spørgsmål og svar vedr. nedenstående er timermæssigt 1,17:00 inde i videoen.

Spørgsmål til Byrådets møde den 22. november 2016;


Baggrund til forståelse for spørgsmål

Gennem snart 3 år har NSK (Næstved sejlklub) forhandlet, med hhv. kommunen og havnen. Forhandlinger om nødvendige udvidelser af landfaciliteter på Ydernæs til bådopbevaring. Forhandlingerne har bl.a. taget afsæt i NSK’s generelle behov i relation til udviklingen og specifikt i ønsket om at lovliggøre opstilling af bådtelte hele året, samt etablere plads og samarbejde med et nystiftet bådhuslav. En mindre tilretning af Lokalplan D.17.1-1 er nødvendig for at tilgodese disse ønsker. Gennem hele forløbet har havnens forventede ejerskab af Ydernæs ved mageskifte stået i vejen for at opnå en brugbar løsning.

Efter beslutningen om mageskiftet af ejerskabet for Ydernæs blev der den 29. juni 2016 afholdt møde mellem kommunen, havnen og de forskellige nuværende brugere af Ydernæs. På mødet blev det af havnen fremført, at det mageskiftede areal (hele Ydernæs) ved en ny lokalplan skal udlægges som en konsekvenszone der skal tåle støj, støv, trafik og lignende fra kommerciel havnedrift. Ligeledes at ca. halvdelen af sejlklubbens nuværende beddingsplads vil være en del af havnens primære interesseområde fremover.

Set fra NSK side kan det på de skitserede vilkår ikke være ønskeligt, at bo til leje hos en kommerciel erhvervshavn. NSK har investeret store beløb i faciliteter. Herunder en 20 ton bådkran. Dette i tillid til den nuværende lokalplan D.17.1-1. Det er umiddelbart ikke tilfredsstillende "at der nok skal findes et sted til os". Allerede på det nuværende areal er vi klemte og ønskerne for fremtiden er ikke mulige. Slet ikke hvis der udfærdiges en lokalplan tilpasset havnens ønsker som refereret. Det var helt nyt for NSK, at havnen ville til at etablere sig på Ydernæs. Kommuneplanen 2013-25 under 2.1-Trafikanlæg 2.1.3 Havnen, angiver for Havnens udvidelser alene udvidelse vest for Maglemølle.

Samme Kommuneplan 2013-25 er meget klar og fyldig i sin behandling under 4.1 Fritidsanlæg 4.1.15 Lystbådehavne. Det angives meget klart, at for Næstved skal Karrebæksminde være omdrejningspunkt for lokal og regional søsportsaktivitet. Der er allerede taget skridt til udvidelse af 120 bådpladser ved flytning af den nord/vestre mole. Sejlsport uden nødvendig broåbning vil være et ønsket indsatsområde. Samme sted angives, at der vil være problemer med landværts aktiviteter. Tydeliggjort under 4.1.15 Formål og Retningslinjer og den efterfølgende Redegørelse, hvor det angiver ønsket om søsport og blå turisme som et kraftigt element i turisme og som attraktionselement til bosætning. Når servicefaciliteter til søsport, herunder klubhuse, ophalerpladser, masteskure, vaskepladser, kraner, værksteder o.m.a. ikke kan være i Karrebæksminde så er der kun arealet på Ydernæs, hvis det skal være i kommunen.

Ud over sejlsportsaktivitet kan det fjordnære Ydernæs også blive en perle for anden fritidsaktivitet som fiskeri, havkajak, kano, jolle, surfer, shelterovernatning o.m.a. Her er kun fantasien – og evt. kommerciel havnedrift der sætter en begrænsning. Skitseplan af 6/8 2016 der tidligere har været fremme og er vedlagt som grovplan. Lad Ydernæs udvikles som det allerede nu fremgår af den eksisterende lokalplan D.17.1-1 for Ydernæs. Hvis Ydernæs først er fejldisponeret er der kun Karrebæksminde til at gøre Næstved til noget særligt på de nævnte områder, og Karrebæksminde kan ikke stå alene.

1. Vil Byrådet lade sejlsport, turisme og bosætning have 1. prioritet som besluttet i Kommuneplanen 2013-25 frem for justering af Havnens planer over Ydernæs?

2. Vil Byrådet omgøre beslutningen om mageskifte af Ydernæs således at NSK (og andre fritidsaktivitet) fortsat kan bo til leje på jord underlagt kommunal beslutning på Ydernæs? Alternativt, salg af jorden til brugerne?

Venlig hilsen på NSK vegne Torben Søndergård Nielsen, Formand 4 November 2016

Svar til de stillede spørgsmål fra Næstved Sejlklub

"Jeg har forelagt administrationen de stillede spørgsmål, og fået oplyst følgende:


Administrationen er blevet forelagt spørgsmål af 4. november 2016 fra Næstved Sejlklub’s Formand Torben Søndergård Nielsen. Spørgsmålene omhandler, hvorvidt Byrådet vil prioritere mellem sejlsport, turisme og bosætning og Næstved Havns fremtidsplaner for Ydernæs. Endelig spørges der til, om Byrådet vil omgøre deres beslutning om mageskifte.

Næstved Kommune og Næstved Havn har indgået en mageskifteaftale om dels ca. 25,7 ha af Ydernæs dels erhvervsgrunden Fejøvej 10 på 12.035 m2.

Erhvervsgrunden er ikke længere anvendelig til havneformål. Arealet på Ydernæs ønsker Næstved Havnen at erhverve ud fra langsigtede strategiske overvejelser. Mageskiftet afventer Tilsynets godkendelse.

Næstved Havn har tilkendegivet at ville respektere såvel den foreliggende lejeaftale, der udløber i 2027 samt udsigten til yderligere arealleje til Næstved Sejlklub. Af hensyn til fremtidig erhvervshavnedrift har Næstved Havn dog nogle forbehold i forhold til, hvor nye bygninger kan opføres.

Næstved Kommune ser gerne, at Næstved Sejlklub’s planer om eksempelvis bådehuse kan realiseres ligesom andre tiltag, der kan styrke aktiviteterne på Ydernæs.

Næstved Havn har taget de første spæde skridt til en planlægning af Ydernæsarealet, men forventer først i løbet af 2017 at udarbejde en egentlig strategi- og handleplan for området.

Næstved Havn har klart tilkendegivet, at der vil være plads til såvel erhvervshavn som søsportsklubber på området, og at en kommende dialog må forventes, at kunne skaffe en arealdisponering, der tilgodeser alle.

På baggrund af ovenstående finder Byrådet det ikke nødvendigt at prioritere mellem sejlsport, turisme og bosætning og Næstved Havns fremtidsplaner for Ydernæs, idet Byrådet mener det vil være muligt at varetage begge hensyn.

Sluttelig finder Byrådet ikke, at der er baggrund for at omgøre beslutningen om mageskifte. Dels fordi en mulighed for udvidelse af Næstved Havn er ønskelig og dels fordi Byrådet vurderer, at der fortsat er plads til søsportsklubberne i området."

Log In or Sign Up

Du er ved at logge på Næstved Sejlklubs hjemmeside. Login er kun nødvendig for bestyrelsesmedlemmer og udvalg.....Næstved Sejlklub

Glemt din adgangskode? / Glemt dit brugernavn?